LZVS gala lietotāju pienākumi ikdienā un trauksmes paziņojumu situācijā

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmai (LZVS), kuras uzdevums ir nodrošināt zāļu drošumu Latvijas legālajā zāļu piegādes ķēdē, ir pievienojušies jau vairāk nekā 1200 gala lietotāji: aptiekas, zāļu lieltirgotavas un ārstniecības iestādes, kam ir zāļu iegādes atļauja – slimnīcas, poliklīnikas, ārstu prakses, zobārstniecības klīnikas un prakses.

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) atgādina, ka visiem LZVS gala lietotājiem ir noteikti pienākumi, kas jāpilda ikdienas zāļu verifikācijas procesā un gadījumos, ja sistēmā tiek ģenerēts trauksmes brīdinājums.

Vispārējie LZVS gala lietotāja pienākumi:

 • Gala lietotājam ir jānodrošina visa nepieciešamā tehnika, pakalpojumi un iekārtas, lai izmantotu un lietotu LZVS, ieskaitot attiecīgo datortehniku un interneta pieslēgumu.
 • Gala lietotājs drīkst pieslēgties un izmantot LZVS tikai, lai verificētu un / vai dzēstu zāļu unikālo identifikatoru tikai tiem produktiem, kas atrodas tā fiziskā kontrolē.
 • LZVS drīkst piekļūt un lietot tikai tādi gala lietotāja pārstāvji, kuru identitāte, loma un tiesības piekļuvei LZVS ir pārbaudītas un akceptētas.
 • Gala lietotāji nedrīkst izmantot LZVS jebkādā nelikumīgā veidā vai veidā, kas var radīt kaitējumu sistēmai.
 • Gala lietotājiem ir jāziņo LZVO, ja tiek apturēta vai atcelta tā darbības atļauja un/ vai licence.

Rīcība tehnisku problēmu gadījumā:

 • Gadījumos, ja zāļu verificēšana nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ, gala lietotājiem unikālais identifikators (pakas unikālie dati) ir jāņem uzskaitē. Tehniskas problēmas ir interneta darbības pārtraukums, kādas IT sistēmas nepieejamība, elektrības padeves pārtraukums vai citas tehniskas problēmas gala lietotāja pusē vai LZVS pusē.
 • Lietotājs koda autentiskumu verificē un identifikatoru dzēš tūlīt pēc tehnisko problēmu atrisināšanas.
 • Gala lietotājs izveido sistēmu, noteikumus un kārtību, kā ņemt uzskaitē unikālā identifikatora datus. Tā var būt gan elektroniska datu bāze, gan manuāla datu fiksēšana, piemēram, pakas datu pieraksti speciālā žurnālā un/vai koda fotogrāfija.

Gala lietotāja pienākumi trauksmes brīdinājuma gadījumā:

 • Zāļu paku, kas ir radījusi trauksmes brīdinājumu, nedrīkst pārdot vai izmantot pacientam.
 • Zāļu paka ir jāliek karantīnā līdz trauksmes brīdinājuma cēloņa atrisināšanai.
 • Jāpārliecinās, ka trauksmes brīdinājuma iemesls nav tehniskas, procesuālas vai IT kļūdas.
 • Ja kļūda nav identificēta gala lietotāja pusē, tad jāsāk trauksmes brīdinājuma izmeklēšana, sazinoties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku (RAĪ).
 • RAĪ, LZVO vai valsts kompetentās iestādes var pieprasīt trauksmes paziņojumu izraisījušās zāļu pakas fotogrāfiju tālākai izmeklēšanai.
 • Jādokumentē trauksmes brīdinājums un tā izmeklēšana.
 • Nepieciešamības gadījumā var lūgt LZVO un/ vai Veselības inspekcijas atbalstu.

LZVO kontakti konsultācijām un atbalstam:
telefons: +371 29367267
e-pasts: helpdesk@lzvo.lv