Saistību atruna

Šajā vietnē esošā informācija paredzēta tikai vispārīgiem informatīviem nolūkiem. Informāciju nodrošina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija, un, kaut arī mēs cenšamies atjaunināt un labot informāciju, LZVO nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas vai garantijas attiecībā uz vietnes pilnīgumu, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību  informācijai, pakalpojumiem vai attēliem, kas atrodami vietnē. Katrs lietotājs pats uzņemas risku, paļaujoties uz šo informāciju.

LZVO neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, tostarp par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, vai jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas no datu vai peļņas zaudēšanas šīs tīmekļa vietnes izmantošanas dēļ.

Caur saitēm šajā vietnē jūs varat nokļūt citās vietnēs, kuras nav pakļautas LZVO. Mēs nekontrolējam šo vietņu raksturu, saturu un pieejamību. Jebkuru saišu iekļaušana nebūt nenozīmē tajos pausto viedokļu apstiprināšanu.

Tiek darīts viss iespējamais, lai vietne darbotos nevainojami. Tomēr LZVO neuzņemas atbildību par to, ka vietne īslaicīgi var nebūt pieejama tādu tehnisku problēmu dēļ, kuras nav mūsu kontrolē.