LZVS stabilais darbs garantē drošas zāles iedzīvotājiem

2021. gadā Latvijas zāļu verifikācijas sistēma ir darbojusies stabili, pastāvīgi nodrošinot zāļu drošuma pārbaudes medikamentiem, kas nonāk Latvijas iedzīvotāju rīcībā caur legālām piegādes ķēdēm, liecina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) 2021. gada pārskats. Gada pārskats tika apstiprināts LZVO biedru sapulcē 2022. gada 4. martā.

2021. gadā Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā (LZVS) ir augšupielādēti vairāk nekā 570 jaunu produktu un 75 miljonu jaunu zāļu iepakojumu. LZVS darbība visa gada laikā ir bijusi stabila, darbojusies bez būtiskiem pārtraukumiem. Šajā laikā gala lietotāji Latvijā – aptiekas un veselības aprūpes iestādes – ir jau sekmīgi dzēsušas no sistēmas vairāk kā 26,2 miljonus zāļu iepakojumu, kas ir par 18% vairāk kā 2020. gadā.

Atbilstoši sistēmas darbības principiem un mērķiem LZVS sistēma ģenerē trauksmes brīdinājumus. Trauksmes brīdinājumi tiek izskatīti kā potenciālie viltojumi. Sistēmas darbībā joprojām tiek konstatētas atsevišķas tehniskas, procesuālas vai cilvēciskas kļūmes, kā piemēram, neprecīzi sistēmā ievadīti ražotāju dati vai nepilnības lietotāju IT sistēmā vai skenerī, kas var zāļu verifikācijas brīdī ģenerēt trauksmes brīdinājumu. Latvijā trauksmes paziņojumu skaits 2021. gadā vidēji ir 0,09% no kopējā pārbaudīto zāļu paciņu skaita. Ražotāji un gala lietotāji turpina novērst tehniskās, procesuālās un procedurālās kļūdas.

LZVO ir ieviesusi drošības procedūras, kas nodrošina, ka sistēmai var piekļūt tikai lietotāji ar verificētu identitāti, lomu un leģitimitāti. LZVO ir izveidots klientu portāls, ar kura starpniecību potenciālie sistēmas lietotāji veic pieteikumu iesniegšanu un esošie sistēmas lietotāji atjauno datus par uzņēmumu. Uz 2021. gada beigām LZVS  bija pieslēdzies 1181 gala lietotājs.

Sava klientu servisa novērtēšanai LZVO 2021. gadā veica divas aptaujas – sistēmas gala lietotāju un IT programmu piegādātāju aptauju. Gala lietotāji LZVO klientu servisu ir novērtējuši ar 4,3 ballēm no maksimāli 5 iespējamām, IT piegādātāji – ar 4,9 ballēm no maksimāli 5 iespējamām. 

2021. gadā LZVO turpināja darbu pie sistēmas attīstības. 2021. gada sākumā LZVS tika kvalificēta un piegādāta atskaišu sistēmas 1.05 relīze. Visa 2021. gada garumā notika darbs pie LZVS pamatsistēmas Core 1.09 un atskaišu sistēmas 1.06 relīžu izstrādes, kvalifikācijas un ieviešanas. LZVO aktīvi piedalās jauno relīžu izstrādes un ieviešanas uzraudzības procesā Arvato valstu grupā, kā arī piedalās apvienotajos lietotāju pieņemšanas testos (joint user acceptance tests – jUAT) un savietojamības testos (interoperability tests – IOT).

LZVO vadība ir izvērtējusi Covid-10 pandēmijas radītos riskus, un 2021. gadā tika veikta virkne pasākumu risku mazināšanai, tai skaitā, ieviests attālinātais darbs un izstrādāts dokuments “LZVO klientu atbalsts ikdienā un ārkārtas situācijās”.

LZVO 2022. gada darbības mērķis ir nodrošināt lietotājiem stabilu un ātru zāļu verifikācijas sistēmas operatīvo darbību. Turpinās cieša sadarbība ar sistēmas gala lietotājiem un reģistrācijas apliecības īpašniekiem LZVS ģenerēto trauksmes paziņojumu izvērtēšanā un atrisināšanā, aktīva dalība Eiropas kopējās zāļu verifikācijas sistēmas vadībā, izstrādē, attīstībā un uzraudzībā. Tuvāko gadu laikā plānota trauksmes paziņojumu sistēmas iegāde un ieviešana, kā arī tās savienošana ar Eiropas centrālo trauksmes paziņojumu sistēmu, ko izstrādā Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija.

Biedrība “Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija” (LZVO) ir dibināta 2016. gada decembrī ar mērķi izveidot, uzturēt un pārvaldīt Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu atbilstoši Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas, Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētās Regulas prasībām farmācijas nozares pārstāvjiem. Biedrības dibinātāji ir zāļu ražotāju, lieltirgotāju, aptieku un citu zāļu apritē iesaistīto nozaru profesionālās asociācijas: Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija, Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija, Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija un Latvijas Zāļu Paralēlā Importa Asociācija.